Ogłoszenia Ośrodka Zarządzania Projektami

Karty podstawowe

Zapytania ofertowe nr 1/COSU/OZP/2021
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację kursu dla coachów w ramach projektu „Coaching sukcesji – wielowymiarowe wsparcie zarządzania procesami sukcesji w firmach rodzinnych”, realizowanego na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW, w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Unii Europejskiej   
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: i.kadziela@uksw.edu.pl oraz obligatoryjnie w wersji papierowej, pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczona osobiście na adres: Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Zarządzania Projektami, ul. Dewajtis 5, pok. 53, 01-815 Warszawa z dopiskiem zapytanie ofertowe nr 1/COSU/OZP/2021, do dnia 23.02.2021 r. do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu).
Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą zapisów Zapytania ofertowego oraz Załącznika nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia, termin składania ofert na zapytanie ofertowe nr 1/COSU/OZP/2021 zostaje wydłużony do 02.03.2021 r. do godz. 10:00.

Zapytanie ofertowe (aktualizacja), Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia (aktualizacja).

Osoba odpowiedzialna: 
Maria Jóźwik
Wprowadzający:
Ewelina Włosek
Utworzono:
pon., 15/02/2021 - 12:51