Statut

Karty podstawowe

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie został utworzony na mocy ustawy z dnia 3 września 1999 r. (Dz. U. Nr 79, poz. 884). Statut Uczelni został przygotowany i uchwalony po uwzględnieniu przepisów prawa polskiego, szczególnie ustawy  z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw 2018, poz. 1668,  z późn. zm.) oraz odpowiednio także przepisów prawa kanonicznego, szczególnie konstytucji apostolskiej „Sapientia Christiana” z dnia 15 kwietnia 1979 r. o uniwersytetach i wydziałach kościelnych (AAS 1979 r., s. 469 – 499).

 

 

Obwieszczenie Nr 3/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 127/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

 

Osoba odpowiedzialna: 
Alicja Wysocka
Wprowadzający:
Michał Gardocki
Utworzono:
czw., 10/10/2013 - 08:58