Wersja wpisu Regulamin studiów obowiązujący od 01.12.2012 r. z dnia pt., 11/10/2013 - 09:34

Załącznik do uchwały nr 28/2012

Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r.

 

REGULAMIN STUDIÓW

W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Regulamin studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dotyczy studentów kształcących sie na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych.

2. Zasady i warunki przyjęć na studia określa ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pózn. zm.), zwana dalej „Prawem o szkolnictwie wyższym”, i uchwała Senatu podana do wiadomości publicznej nie później niż do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała dotyczy.

§2

1. Studia pierwszego stopnia trwają w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zwanym dalej „Uniwersytetem”, od sześciu do siedmiu semestrów. Okres tych studiów, obejmujących zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia praktykę zawodową, może być przedłużony uchwałą właściwej Rady Wydziału o czas trwania tej praktyki.

2. Studia drugiego stopnia trwają cztery semestry. Okres tych studiów dla studentów studiów niestacjonarnych, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie kierunków nietożsamych z kierunkiem studiów drugiego stopnia, może być przedłużony uchwałą właściwej Rady Wydziału o dwa semestry.

3. Jednolite studia magisterskie trwają dziesieć semestrów.

§ 3

1. Osoba przyjęta na studia w Uniwersytecie nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania o treści określonej w załączniku nr 5 do Statutu UKSW. Studentom przysługuje od chwili ogłoszenia decyzji o przyjęciu na studia prawo otrzymania stosownych zaświadczen.

2. Student otrzymuje legitymację studencką oraz indeks. Dokumenty te wydawane są odpłatnie. Wysokość opłat określa zarządzenie Rektora.

3. Indeks jest dokumentem obrazującym przebieg studiów i pozostaje własnością studenta.

4. W przypadku podjęcia studiów na kolejnym kierunku lub kontynuacji studiów na studiach drugiego stopnia student otrzymuje odrębny indeks (...)

 

Regulamin studiów obowiązujący od 01.12.2012 r. PDF

Osoba odpowiedzialna: 
Iwona Bandych
Wprowadzający:
Michał Gardocki
Utworzono:
pt., 11/10/2013 - 09:30