Centrum Inicjatyw Rozwojowych

Zaproszenie do składnia ofert nr 3/WAŻKA/2017

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert  na  całościowe przygotowanie i druk publikacji w formie książki powstałej w ramach projektu pn. "Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania".

Ofertę należy przesłać do dnia 15.12.2017 r., do godz. 12.30.

Zaproszenie do składnia ofert

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
śr., 13/12/2017 - 13:14

Unieważnienie Zaproszenie do składania ofert nr 2/WAŻKA/2017

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie unieważnia Zaproszenie do składania ofert nr 2/WAŻKA/2017 na usługę przygotowania i druku publikacji w ramach projektu: "Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania".

Unieważnienie zaproszenia do składania ofert

 

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
wt., 12/12/2017 - 11:03

Zaproszenie do składniania ofert nr 2/WAŻKA/2017

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę całościowego przygotowania oraz druku publikacji powstałej w ramach projektu: "Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania".

Ofertę należy przesłać/dostarczyć na adres: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, bud. nr 19, pok. 1912A do dnia 13.12.2017 r. (do godz. 10.00), decyduje data wpływu.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pon., 11/12/2017 - 11:02

Ogłoszenie nr 5/CentIR/2017 o otwartym naborze Partnera/-ów w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-014/17

Ogłoszenie nr 5/CentIR/2017 o otwartym naborze Partnera/-ów w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-014/17 w celu przygotowania i realizacji projektu przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (IP UKSW) w ramach konkursu Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi – II etap, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

 

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
pt., 24/11/2017 - 15:34

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 Pzp

 

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) i art.30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, 2260).

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
śr., 05/04/2017 - 11:21

Wynik wyboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-002/15

 

W odpowiedzi na zamieszczone w dniu 03.03.2017 r. ogłoszenie o otwartym naborze na Partnera/Partnerów na stronie BIP UKSW do Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW wpłynęły, do dnia 27.03.2017  r. (do godz.10:00) następujące oferty:

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pon., 03/04/2017 - 10:00

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 Pzp

 

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) i art.30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, 2260).

 

 

1/CENTIR/2017

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pt., 31/03/2017 - 13:45

Ogłoszenie nr 1/CentIR/2017 o otwartym naborze Partnera/-ów w ramach II etapu konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-002/15

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/-ów w celu przygotowania i realizacji projektu przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-002/15

 

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pt., 03/03/2017 - 14:37

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/Pro memoria/2017

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na obsługę sekretariatu projektu naukowego pn.: Opracowanie merytoryczne i redakcyjne niepublikowanych zapisków kard. Stefana Wyszyńskiego „Pro memoria”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 0013/FiL/2016/20 z dnia 23.12.2016 r.

 

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pt., 24/02/2017 - 14:07

Informacja dotycząca zapytań ofertowych w ramach projektu RPMA.10.03.04-IP-14-004/15

Szanowni Państwo, Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizuje projekt „Podnoszenie kwalifikacji nauczycielskich w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych” w ramach konkursu nr RPMA.10.03.04-IP-14-004/15, Działanie 10.3. Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych, RPO WM 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
czw., 29/09/2016 - 13:16

Strony