Menu odnośników dodatkowych

Centrum Inicjatyw Rozwojowych

Wynik wyboru Partnerów do wspólnej realizacji projektu przez Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (WSnR UKSW) w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/16

Wynik wyboru Partnerów do wspólnej realizacji projektu przez Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (WSnR UKSW) w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/16 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework.

 

W odpowiedzi na zamieszczone w dniu 07.07.2016 r. ogłoszenie o otwartym naborze na Partnera/Partnerów na stronie BIP UKSW do Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW wpłynęły, do dnia 28.07.2016 r. (do godz.10:00) następujące oferty:

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
czw., 28/07/2016 - 11:17

Ogłoszenie nr 7/CentIR/2016 o otwartym naborze Partnera/-ów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/16

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/-ów

w celu przygotowania i realizacji projektu przez Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (WSnR UKSW) w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,
Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER, konkurs

nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/16 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework.

 

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
czw., 07/07/2016 - 11:40

Wynik wyboru Partnera do wspólnej realizacji projektu Wydziału Teologicznego w ramach konkursu nr 2/PRK/POWER/3.1/2016

W odpowiedzi na zamieszczone w dniu 14.05.2016 r. ogłoszenie o otwartym naborze na Partnera/Partnerów na stronie BIP UKSW do Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW wpłynęła, do dnia 06.06.2016 r. (do godz.10:00) następująca oferta:

1.Certes Sp. z o.o., Wał Miedzeszyński 552C, 03-994 Warszawa.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pon., 06/06/2016 - 13:57

Wynik wyboru Partnerów do wspólnej realizacji projektu Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych w ramach konkursu nr 2/PRK/POWER/3.1/2016

Wynik wyboru Partnera do wspólnej realizacji projektu Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych w ramach konkursu nr 2/PRK/POWER/3.1/2016
W odpowiedzi na zamieszczone w dniu 13.05.2016 r. ogłoszenie o otwartym naborze na Partnera/Partnerów na stronie BIP UKSW do Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW wpłynęły, do dnia 03.06.2016 r. (do godz.13:00) następujące oferty:

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pon., 06/06/2016 - 08:15

Unieważnienie naboru na Partnera w ramach ogłoszenia nr 6/CentIR/2016

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jako wnioskodawca projektu zaplanowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa III, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146 z późń. zm.), w dniu 03 czerwca 2016 r.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pt., 03/06/2016 - 09:53

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/ZO/RPO WM/CentIR/2016

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie unieważnia Zapytanie Ofertowe nr 1/ZO/RPO WM/CentIR/2016 na usługę kompleksowego przygotowania analizy popytu oraz Studium Wykonalności do działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, typ projektu "Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Treść ogłoszenia

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pon., 23/05/2016 - 14:05

Wynik wyboru Partnerów do wspólnej realizacji projektu pn. „Inkubator PSI: modele kompetencyjne studenta psychologii” w ramach konkursu nr 2/PRK/POWER/3.1/2016

W odpowiedzi na zamieszczone w dniu 21.04.2016 r. ogłoszenie o otwartym naborze na Partnera/Partnerów na stronie BIP UKSW do Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW wpłynęły, do dnia 12.05.2016 r. (do godz.13:00) następujące oferty:

1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, ul. Wileńska 13/41, 03-409 Warszawa;

2. Leadership Management Polska Sp. z o.o.

 

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
śr., 18/05/2016 - 12:16

Ogłoszenie nr 6/CentIR/2016 o otwartym naborze Partnera/-ów w ramach konkursu otwartego nr 1/NPK/POWER/3.1/2016

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/-ów w celu przygotowania i realizacji projektu przez wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (WPiA UKSW) w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, konkurs otwarty nr 1/NPK/POWER/3.1/2016

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
śr., 18/05/2016 - 12:10

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ZO/RPO WM/CentIR/2016

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na kompleksowe przygotowanie Studium Wykonalności oraz analizy popytu na ofertę kulturalną budynku Bramy Napoleona należącej do budynku głównego Twierdzy Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim. Przygotowane dokumenty będą wkładem w treść projektu, którego przedmiotem będzie odrestaurowanie obiektu oraz utworzenie w nim nowej powierzchni kulturalnej.  OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 24.05.2016r. do godz. 12.00.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
wt., 17/05/2016 - 00:00

Strony