Unieważnienie naboru na Partnera w ramach ogłoszenia nr 8/CentIR/2016

Karty podstawowe

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jako wnioskodawca projektu pn. „Ekologiczne ścieżki do poznania tajemnic życia” zaplanowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa III, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146 z późń. zm.), w dniu 13 września 2016 r. unieważnia nabór na Partnera/-ów w celu przygotowania i realizacji projektu przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej  Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (WFCH UKSW) w ramach konkursu otwartego nr  4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0.

Osoba odpowiedzialna: 
Alicja Wysocka
Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
wt., 13/09/2016 - 12:06