Centrum Inicjatyw Rozwojowych

Ogłoszenie nr 6/CentIR/2016 o otwartym naborze Partnera/-ów w ramach konkursu otwartego nr 1/NPK/POWER/3.1/2016

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/-ów w celu przygotowania i realizacji projektu przez wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (WPiA UKSW) w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, konkurs otwarty nr 1/NPK/POWER/3.1/2016

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
śr., 18/05/2016 - 12:10

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ZO/RPO WM/CentIR/2016

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na kompleksowe przygotowanie Studium Wykonalności oraz analizy popytu na ofertę kulturalną budynku Bramy Napoleona należącej do budynku głównego Twierdzy Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim. Przygotowane dokumenty będą wkładem w treść projektu, którego przedmiotem będzie odrestaurowanie obiektu oraz utworzenie w nim nowej powierzchni kulturalnej.  OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 24.05.2016r. do godz. 12.00.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
wt., 17/05/2016 - 00:00

Ogłoszenie nr 5/CentIR/2016 o otwartym naborze Partnera/-ów w ramach konkursu otwartego nr 2/PRK/POWER/3.1/2016

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/-ów w celu przygotowania i realizacji projektu przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (WT UKSW) w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, konkurs otwarty nr 2/PRK/POWER/3.1/2016

 

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
sob., 14/05/2016 - 12:31

Ogłoszenie nr 4/ CentIR/2016 o otwartym naborze Partnera/-ów w ramach konkursu otwartego nr 2/PRK/POWER/3.1/2016

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/-ów w celu przygotowania i realizacji projektu przez Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (WMP.SNŚ UKSW) w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, konkurs otwarty nr 2/PRK/POWER/3.1/2016

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pt., 13/05/2016 - 11:11

Ogłoszenie nr 3/CentIR/2016 o otwartym naborze Partnera/-ów w ramach konkursu nr RPMA.05.03.00-IP.01-14-013/16

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/-ów

w celu przygotowania i realizacji projektu przewidzianego do złożenia w ramach Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, konkurs otwarty nr RPMA.05.03.00-IP.01-14-013/16

 

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
śr., 04/05/2016 - 14:42

Ogłoszenie nr 2/CentIR/2016 o otwartym naborze Partnera/-ów w ramach konkursu otwartego nr 2/PRK/POWER/3.1/2016

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/-ów w celu przygotowania i realizacji projektu przez Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (CSiDZ UKSW) w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, konkurs otwarty nr 2/PRK/POWER/3.1/2016

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pt., 29/04/2016 - 14:13

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/-ów w celu przygotowania i realizacji projektu pn. „Inkubator PSI: modele kompetencyjne studenta psychologii” w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, konkurs otwarty nr 2/PRK/POWER/3.1/2

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (dalej Uczelnia / UKSW), działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz.1146 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór na Partnera/-ów krajowych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
czw., 21/04/2016 - 14:35

Rozstrzygnięcie naboru Partnera Krajowego w ramach konkursu 2/POKL/4.1.1/2013

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zgodnie z art. 28a ust. 4 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dn. 6 grudnia 2006 r. z późn. zm. oraz w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 12.11.2013 r.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
wt., 03/12/2013 - 15:08

Centrum Inicjatyw Rozwojowych

Zaproszenie do składania ofert nr 2/ZSO/KJU/2014 dotyczące opracowania metodyki zarządzania projektami w Uczelni na potrzeby wdrożenia oprogramowania do zarządzania projektami w ramach projektu „Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy: http://kjwu.uksw.edu.pl/node/68

 

Wprowadzający:
Michał Gardocki
Utworzono:
pt., 11/10/2013 - 15:05

Strony