Menu odnośników dodatkowych

Inne Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe 1/MCB/2018 - tablica informacyjna

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej w ramach projektu "Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie".

Uprzejmie prosimy o określenie wartości (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego w Zapytaniu Ofertowym na załączonym Formularzu ofertowym i przesłanie na adres e-mail: mcb@uksw.edu.pl w terminie do 23.04.2018 do godz. 14.00.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pt., 13/04/2018 - 14:27

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/DT/2018

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na wykonaniu i  montażu tablicy pamiątkowej do projektu pn. „Termomodernizacja budynku Rektoratu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”  w Warszawie, przy ul. Dewajtis 5.

Uprzejmie prosimy o określenie wartości (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku na załączonym Formularzu cenowym.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
czw., 22/03/2018 - 08:01

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/DT/2018

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej i teletechnicznej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Sportowego UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
wt., 13/03/2018 - 07:32

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/DT/2018

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie audytu ex-post budynku Rektoratu (Stary Gmach) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz opracowanie zakresu oszczędności energii w związku z przeprowadzoną termomodernizacją budynku, w celu potwierdzenia osiągnięcia celów projektu, przyjętych we wniosku o dofinansowanie po zakończeniu  realizacji projektu. Wyniki audytu służyć będą monitorowaniu wskaźników.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pt., 02/03/2018 - 00:00

Ogłoszenie nr 1/CTI/2018 o otwartym naborze Partnera/-ów w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/-ów w celu przygotowania i realizacji projektu przez Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (CTI UKSW) w ramach konkursu Studia Dualne, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pon., 05/02/2018 - 13:54

ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ

W związku z przestrzeganiem zasady należytego zarządzania finansowego, zwracam się z uprzejmą prośbą, w ramach rozeznania rynku i w celu oszacowania wartości zamówienia, o przedstawienie wartości szacunkowej (brutto i netto) usługi wykonania, dostawy i montażu tablicy pamiątkowej do projektu pn. „Termomodernizacja budynku Rektoratu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie" na terenie kampusu UKSW przy ul.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pon., 22/01/2018 - 12:58

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 2/DT/2018

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę kompleksowego przygotowania Studium Wykonalności, tabel finansowych (model ekonomiczno – finansowy)
i analiz ekonomiczno – finansowych z uwzględnieniem elementów analizy kosztów i korzyści dla projektu polegającego na termomodernizacji budynku nr 12, usytuowanego na terenie kampusu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie, zgodnie z zapisami Konkursu nr POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17, z obowiązującymi wytycznymi oraz kryteriami wyboru projektów.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
czw., 11/01/2018 - 14:16

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 1/DT/2018

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę kompleksowego przygotowania Studium Wykonalności, tabel finansowych (model ekonomiczno – finansowy) i analiz
ekonomiczno – finansowych z uwzględnieniem elementów analizy kosztów i korzyści dla projektu polegającego na termomodernizacji z możliwością rozbudowy budynku nr 19, usytuowanego na terenie kampusu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie, zgodnie z zapisami Konkursu nr POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17, z obowiązującymi wytycznymi oraz kryteriami wyboru projektów.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
czw., 11/01/2018 - 14:11

Informacja o rozstrzygnięciu Zaproszenia do składania ofert nr 11/DT/2017

W związku z prowadzonym postępowaniem nr  11/DT/2017  w trybie zaproszenia do składania ofert z dnia 28.12.2017 r., którego przedmiotem była usługa kompleksowego przygotowania audytu ex-ante dla projektu polegającego na termomodernizacji budynku nr 12, na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie, informujemy, że została wybrana oferta firmy K30 sp. z o.o., ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pon., 08/01/2018 - 10:59

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 11/DT/2017

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę  kompleksowego przygotowania audytu ex-ante dla projektu polegającego na termodernizacji  budynku nr 12, na terenie kampusu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3  w Warszawie. Na realizację projektu UKSW planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w  ramach konkursu nr  POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17 organizowanego przez NFOŚiGW w ramach Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
czw., 28/12/2017 - 00:00

Strony