ZAPROSZENIE NR 08/POWER.U2/2020

Karty podstawowe

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę przygotowania i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim dla studentów kierunku pielęgniarstwo w roku akademickim 2019/2020 w ramach projektu „Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie”, Działanie Działania 3.5 "Kompleksowe  programy szkół wyższych", Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Ofertę należy przesłać/dostarczyć na adres:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Medyczny. Collegium Medicum, ul. Wóycickiego 1/3 Bud. 21 pok. 201, 01 – 938 Warszawa, do dnia 24.01.2020 r. do godz. 09.00, decyduje data wpływu do jednostki.

 

W załączeniu:
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
3. Życiorys – Załącznik nr 2
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 3
5. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 4
6. Wzór umowy z Wykonawcą – Załącznik nr 5a, 5b
7. Protokół odbioru przedmiotu umowy – Załącznik nr 6
8. Wzór Protokołu wykonania zadań w ramach projektu – Załącznik nr 7

Osoba odpowiedzialna: 
Iwona Bandych
Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
czw., 16/01/2020 - 13:06