Menu odnośników dodatkowych

Wynik wyboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu pt. „Skazani na rozwój - aktywizacja społeczno-zawodowa skazanych” na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-0

W odpowiedzi na zamieszczone w dniu 30.05.2018 r. ogłoszenie nr 11/CentIR/2018 o otwartym naborze na Partnera/Partnerów na stronie BIP UKSW do Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW wpłynęły, do dnia 21.06.2018  r. (do godz.14:00) następujące oferty:

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, ul. Plac Litewski 2, 20-080 Lublin

 

Po zapoznaniu się z ofertami Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Partnerów do projektu:

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, ul. Plac Litewski 2, 20-080 Lublin

 

Oferty spełniają wymagania formalne. Ocena merytoryczna ofert przeprowadzona została komisyjnie zgodnie z kryteriami wskazanymi w ogłoszeniu. Wybór Partnera odbył się w oparciu o przepisy Ustawy z dn.11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146 z późn. zm.).

Osoba odpowiedzialna: 
Iwona Bandych
Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
pt., 22/06/2018 - 15:10