Rozstrzygnięcie naboru na Partnera/Partnerów do projektu pn. „Kompetencje na start II” w ramach konkursu nr 1/PRK/POWER/3.1/ 2015

Rozstrzygnięcie naboru na Partnera/Partnerów do projektu pn. „Kompetencje na start II”  w ramach konkursu nr 1/PRK/POWER/3.1/ 20

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Centrum Inicjatyw Rozwojowych  zgodnie z art. 33 ustawy z dn. 11 lipca  2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 roku poz.1146) oraz w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 25.06.2015 r. w Biuletynie Informacji Publicznej UKSW, dotyczącego wyboru Partnera/Partnerów spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu pn. „Kompetencje  na start II” w ramach Działania 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszenie  otwartego naboru Partnera/Partnerów do udziału w w/w projekcie zgłosiły się następujące podmioty:

 

 1. Edu Research Polska Sp. z o.o., ul. Wileńska 37/39, lok.45, 03 - 414 Warszawa
 2. Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz, ul.Nowogrodzka 49, 00 - 695 Warszawa

Po zapoznaniu się z ofertami, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Partnera/Partnerów:

 1. Edu Research Polska Sp. z o.o., ul. Wileńska 37/39, lok.45, 03 - 414 Warszawa;
 2. Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz, ul.Nowogrodzka 49, 00 - 695 Warszawa.

Zakres zadań Partnera/Partnerów:

 1. Działania identyfikujące i monitorujące deficyty kompetencyjne studentów WSnR UKSW oraz wspierające ich rozwój zawodowy i osobisty,
 2. Realizacja szkoleń z zakresu kompetencji interpersonalnych i rozwijających przedsiębiorczość w studentów,
 3. Realizacja certyfikowanych szkoleń poprawiających kwalifikacje zawodowe studentów,
 4. Realizacja działań zwiększających uczestnictwo pracodawców w organizacji i realizacji procesów dydaktycznych na kierunku Nauki o Rodzinie, w szczególności dotyczących praktycznych elementów kształcenia,
 5. Realizacja działań zmierzających do zwiększenia szans na zatrudnienie studentów i absolwentów WSnR UKSW w tym organizacja staży u pracodawców,
 6. Działania zmierzające do umiędzynarodowienie procesów kształceniowych przez organizacje wizyt studyjnych.

Wybór Partnera/Partnerów odbył się w oparciu o przepisy Ustawy z dn.11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146).

Partnerzy spełniają wymogi przedstawione w ogłoszeniu o naborze na Partnera/Partnerów w celu przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 3.1 PO KL – konkurs otwarty nr  1/PRK/POWER/3.1/ 2015

 

Rozstrzygnięcie naboru na Partnera/Partnerów w ramach konkursu nr 1/PRK/POWER/3.1/ 2015

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Centrum Inicjatyw Rozwojowych  zgodnie z art. 33 ustawy z dn. 11 lipca  2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 roku poz.1146) oraz w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 26.06.2015 r. w Biuletynie Informacji Publicznej UKSW, dotyczącego wyboru Partnera/Partnerów spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach Działania 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego naboru Partnera/Partnerów do udziału w w/w projekcie zgłosiły się następujące podmioty:

 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, ul. Wileńska 13/41, 03-409 Warszawa;
 2. OMEC Sp. z o.o., ul. Zeusa 41, 01 - 497 Warszawa;
 3. iPro Sp z. o. o., ul Wrocławska 10d/25, 01-493 Warszawa;
 4. Warszawska  Wyższa Szkoła Informatyki, ul. Lewartowskiego 17, 00-169 Warszawa.

Po zapoznaniu się z ofertami, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Partnera/Partnerów do projektu/-ów:

 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, ul. Wileńska 13/41, 03-409 Warszawa;
 2. iPro Sp z.o.o. ul Wrocławska 10d/25,01-493 Warszawa;
 3. Warszawska  Wyższa Szkoła Informatyki, ul. Lewartowskiego 17, 00-169 Warszawa.

Zakres zadań Partnera/Partnerów:

 1. Współpraca przy przygotowaniu projektu i przy wypełnianiu wniosku aplikacyjnego;
 2. Pośrednictwo we współpracy ze środowiskiem pracodawców,
 3. Zaplanowanie i przeprowadzenie działań mających na celu zwiększenie kompetencji studentów objętych projektem;
 4. Organizacja certyfikowanych szkoleń, warsztatów, dodatkowych zajęć realizowanych w formie projektowej mających na celu podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, w tym umiejętność pracy w grupie, kompetencji interpersonalnych, kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, analitycznych, w tym umiejętność rozwiązywania problemów uczestników;
 5. Organizacja wizyt studyjnych oraz zajęć dodatkowych przy współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym służących lepszemu przygotowaniu uczestników do wejścia na rynek pracy.

Wybór Partnera/Partnerów odbył się w oparciu o przepisy Ustawy z dn.11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146).

Partnerzy spełniają wymogi przedstawione w ogłoszeniu o naborze na Partnera/Partnerów w celu przygotowania i realizacji projektu/projektów w ramach Działania 3.1 PO KL – konkurs otwarty nr 1/PRK/POWER/3.1/ 2015

 

 

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/-ów w celu przygotowania i realizacji projektu ogólnouczelnianego oraz wydziałowego na kierunku Psychologia w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój konkurs otwarty nr 1/PRK/POWER/3.1/2015

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146), ogłasza otwarty nabór Partnera/-ów krajowych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu/ów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, III Osi Priorytetowej „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” w konkursie nr 1/PRK/POWER/3.1/2015.
Ogłoszenie to nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.

Cel partnerstwa:
Udział partnera/-ów w projekcie będzie polegał na wspólnym zaprojektowaniu i przygotowaniu wniosku, mającego na celu podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz na wspólnej realizacji projektu, po otrzymaniu przez Uczelnię dofinansowania.

W ramach projektu planowane są następujące działania:
1.    Certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje:
a) zawodowe,
b) komunikacyjne, w tym umiejętność pracy w grupie, kompetencje interpersonalne i kompetencje
językowe;
c) w zakresie przedsiębiorczości,
d) informatyczne, w tym wyszukiwanie informacji,
e) analityczne, w tym umiejętność rozwiązywania problemów;
2.     Dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych;
3.    Uczestniczenie studentów w formach aktywności wynikających ze współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym i zwiększenie, ich zaangażowania w realizację programów kształcenia (np. wizyty studyjne u pracodawców, zajęcia dodatkowe organizowane, z otoczeniem społeczno-gospodarczym), służących lepszemu przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy;
4.     Współpraca z zagranicznymi podmiotami na kierunkach kształcenia objętych projektem.

Wymagania wobec Partnera/-ów:
O udział w postępowaniu może ubiegać się podmiot, który spełnia co najmniej cztery wymagania w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, tj.:
1.    Doświadczenie w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze (wykazanie realizacji projektów/zadań o różnych źródłach finansowania, lecz realizowanych w obszarze planowanych działań projektu) - obowiązkowo;
2.    Doświadczenie w pracy psychologicznej/szkoleniowej, pracy metodami warsztatowymi i projektowymi;
3.    Dysponowanie kadrą trenerską z odpowiednimi uprawnieniami (obowiązkowo);
4.    Uprawnienia do prowadzenia szkoleń/warsztatów (obowiązkowo);
5.    Doświadczenie w realizacji szkoleń/warsztatów z zakresu pracy projektowej oraz prowadzenia zespołów projektowych;
6.    Doświadczenie w realizacji szkoleń na platformie e-learningowej (min. 1 rok);
7.    Współpraca ze środowiskiem pracodawców w przedmiocie i zakresie oferowanych działań;
8.    Prowadzenie działań w zakresie certyfikowanych szkoleń/warsztatów (min. 1 rok);
9.    Możliwość wydawania certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w szkoleniach/warsztatach;
10.   Posiadanie autoryzacji w dziedzinie edukacji w zakresie m.in. Microsoft, IBM, Pearson, Prince2®;ECDL, SAP, CISCO, JAVA, PHP, BASH, AWK, obsługa baz danych takich jak: MySQL, Oracle, Postgress, MongoDB,
11.   Współpraca z sektorem szkolnictwa wyższego w zakresie prowadzonych szkoleń/warsztatów;
12.   Zagwarantowanie indywidualnego, autorskiego programu szkoleń/warsztatów z zakresu rozwoju kompetencji, o których mowa w punkcie dotyczącym działań planowanych do realizacji w ramach projektu.

Możliwe do zrealizowania działania Partnera/ów:
1.    Współpraca przy przygotowaniu projektu i przy wypełnianiu wniosku aplikacyjnego;
2.    Pośrednictwo we współpracy ze środowiskiem pracodawców,
3.    Zaplanowanie i przeprowadzenie działań mających na celu zwiększenie kompetencji studentów objętych projektem;
4.    Organizacja certyfikowanych szkoleń, warsztatów, dodatkowych zajęć realizowanych w formie projektowej mających na celu podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, w tym umiejętność pracy w grupie, kompetencji interpersonalnych, kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, analitycznych, w tym umiejętność rozwiązywania problemów uczestników;
5.    Organizacja wizyt studyjnych oraz zajęć dodatkowych przy współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym służących lepszemu przygotowaniu uczestników do wejścia na rynek pracy.
Uwaga: ostateczny zakres działań partnera/-ów zostanie ustalony podczas wspólnego przygotowania projektu.

Oferty składane przez potencjalnych partnerów muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać:
1.    Dane zgłaszającego (nazwa, adres, telefon, osoba do kontaktu) oraz osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu,
2.    Informacje o potencjale kadrowo-technicznym i finansowym, możliwym do zaangażowania na rzecz przygotowania i realizacji projektu,
3.    Opis koncepcji działań możliwych do zrealizowania przez Partnera/-ów w ramach projektu oraz informacje na temat spełniania wymagań i kryteriów wyboru określonych w ogłoszeniu, w tym informacje na temat doświadczenia w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze,
4.    Przedstawienie rodzaju i wysokości kosztów ponoszonych na realizację wymienionych zadań w projekcie,
5.    Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu,
6.    Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
7.    Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych ani wobec innych podmiotów,
8.    Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni zamknięty rok obrotowy.

Kryteria wyboru Partnerów:
1.    Zgodność działania potencjalnego Partnera /-ów z celami partnerstwa,
2.    Deklarowany wkład potencjalnego partnera/-ów w realizację celu partnerstwa,
3.    Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

Termin składania ofert: do 17.07.2015 r., do godz. 13:00  (decyduje data wpływu oferty).
Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na Partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 3.1 POWER, konkurs otwarty nr 1/PRK/POWER/3.1/2015” na adres:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Centrum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 19, pokój 1912, 01-938 Warszawa
Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Informacja dotycząca wyboru partnera/-ów zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej UKSW w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru.

Procedura odwoławcza:
Nie przewiduje się procedury odwoławczej.

Informacje dodatkowe:
1.    Partnerem/-ami projektu może być podmiot z sektora finansów publicznych jak i spoza sektora finansów publicznych, który wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe oraz wspólnie z Uczelnią będzie uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu.
2.    Partnerem/-ami nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) oraz podmiot powiązany w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).
3.    Planowany termin realizacji projektu: październik 2015 r.– wrzesień  2018 r.
4.    Ogłaszający nabór ma prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera/-ów.
5.    Udział Partnera/-ów w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE.
6.    Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
-  unieważnienia naboru bez podawania przyczyny,
- wyboru partnera/-ów do wspólnej realizacji projektu/-ów,
- dokonania niezbędnych zmian zakresu działań przewidzianych dla Partnera/-ów projektu,
- negocjowania warunków i kosztów realizacji poszczególnych działań z wybranymi podmiotami spełniającymi kryteria dla Partnera/-ów Projektu.

 

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/Partnerów w celu przygotowania i realizacji projektu: „Kompetencje na start II” w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój konkurs otwarty nr 1/PRK/POWER/3.1/2015

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146), ogłasza otwarty nabór Partnera/Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, III Osi Priorytetowej „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” w konkursie nr 1/PRK/POWER/3.1/2015.

Ogłoszenie to nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.

Cel partnerstwa:

Udział partnera/partnerów w projekcie będzie polegał na wspólnym zaprojektowaniu i przygotowaniu wniosku, mającego na celu podnoszenie kompetencji studentów Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz na wspólnej realizacji projektu, po otrzymaniu przez Uczelnię dofinansowania.

W ramach projektu planowane są następujące działania:

1) certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje,

2) dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych,

3) uczestniczenie studentów w formach aktywności wynikających ze współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym i zwiększenie ich zaangażowania w realizację programów kształcenia (np. wizyty studyjne u pracodawców, zajęcia dodatkowe organizowane

z otoczeniem społeczno-gospodarczym), służących lepszemu przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy,

4) współpraca z zagranicznymi podmiotami na kierunkach kształcenia objętych projektem.

Wymagania wobec Partnera:

O udział w postępowaniu może ubiegać się kandydat, który spełnia wymagania w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, tj. spełnia łącznie następujące warunki:

1. Realizował w okresie ostatnich 3 lat zamówienia/prace/projekty we współpracy z jednostkami organizacyjnymi szkół wyższych,

2. Realizował w okresie ostatnich 3 lat zamówienia/prace/projekty z zakresu rozwoju kompetencji studentów,

3. Uczestniczył w okresie ostatnich 3 lat w pracach rozwijających praktyczne elementy kształcenia studentów szkół wyższych,

4. Brał udział w okresie ostatnich 3 lat w realizacji projektów partnerskich współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym w szczególności w realizacji projektów o podobnym charakterze,

5. Realizował w okresie ostatnich 3 lat zamówienia/prace/projekty związane treściowo z kierunkiem kształcenia „Nauki o Rodzinie”.

Możliwe do zrealizowania działania Partnera:

1. Działania identyfikujące i monitorujące deficyty kompetencyjne studentów WSnR UKSW oraz wspierające ich rozwój zawodowy i osobisty,

2. Realizacja szkoleń z zakresu kompetencji interpersonalnych i rozwijających przedsiębiorczość w studentów,

3. Realizacja certyfikowanych szkoleń poprawiających kwalifikacje zawodowe studentów,

4. Realizacja działań zwiększających uczestnictwo pracodawców w organizacji i realizacji procesów dydaktycznych na kierunku Nauki o Rodzinie, w szczególności dotyczących praktycznych elementów kształcenia,

5. Realizacja działań zmierzających do zwiększenia szans na zatrudnienie studentów i absolwentów WSnR UKSW w tym organizacja staży u pracodawców,

6. Działania zmierzające do umiędzynarodowienie procesów kształceniowych przez organizacje wizyt studyjnych.

Uwaga: ostateczny zakres działań partnera zostanie ustalony podczas wspólnego przygotowania projektu.

Oferty składane przez potencjalnych partnerów muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać:

1. Dane zgłaszającego (nazwa, adres, telefon, osoba do kontaktu) oraz osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu,

2. Opis koncepcji działań możliwych do zrealizowania przez Partnera w ramach projektu oraz informacje na temat spełniania wymagań i kryteriów wyboru określonych w ogłoszeniu,

3. Informacje o potencjale kadrowo-technicznym i finansowym, możliwym do zaangażowania na rzecz przygotowania i realizacji projektu,

4. Wykaz oraz charakterystykę realizowanych zamówień/prac/projektów, potwierdzających posiadaną wiedzę i doświadczenie wraz z krótkim opisem ich przedmiotu i produktów, ze wskazaniem działań zgodnych treściowo z kierunkiem studiów Nauki o Rodzinie,

5. Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu,

6. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

7. Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych ani wobec innych podmiotów,

8. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni zamknięty rok obrotowy.

Kryteria wyboru Partnera:

1. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa,

2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa,

3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

Termin składania ofert: do 16.07.2015 r., do godz. 13:00 (decyduje data wpływu oferty).

Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 3.1 POWER, konkurs otwarty nr 1/PRK/POWER/3.1/2015” na adres:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Centrum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 19, pokój 1912, 01-938 Warszawa.

Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Informacja dotycząca wyboru partnera zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej UKSW w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru.

Procedura odwoławcza:

Nie przewiduje się procedury odwoławczej.

Informacje dodatkowe:

1. Partnerem projektu może być podmiot z sektora finansów publicznych jak i spoza sektora finansów publicznych, który wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe oraz wspólnie z Uczelnią będzie uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu,

2. Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) oraz podmiot powiązany w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.),

3. Planowany termin realizacji projektu: październik 2015 r.– wrzesień 2018 r.,

4. Ogłaszający nabór ma prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera,

5. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE,

6. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

- unieważnienia naboru bez podawania przyczyny,

-  wyboru partnerów do wspólnej realizacji projektu,

- dokonania niezbędnych zmian zakresu działań przewidzianych dla Partnerów projektu,

- negocjowania warunków i kosztów realizacji poszczególnych działań z wybranymi podmiotami spełniającymi kryteria dla Partnerów Projektu.

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, działając zgodnie z art. 28 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór Partnera krajowego do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczb absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”. Ogłoszenie to nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego. Szczegóły dotyczące naboru na Partnera krajowego w załączniku.

Osoba odpowiedzialna: 
Iwona Bandych
Wprowadzający:
leszek
Utworzono:
pt., 06/05/2016 - 10:08