Historia UKSW

Karty podstawowe

 

HISTORIA UKSW

 

3 września 1999 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę powołującą w Warszawie nowy uniwersytet. To Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W Warszawie od dawna istnieje uniwersytet, dlatego rodzi się pytanie, po co został utworzony następny. Czy nie wystarczał jeden uniwersytet, czy może obydwie uczelnie różnią się między sobą? Jak wygląda ten nowy uniwersytet i jaką ma przyszłość?

 

I. Prehistoria nowego Uniwersytetu

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest jednym z najmłodszych polskich uniwersytetów, ale kontynuuje długoletnie tradycje akademickie. Jego korzeni należy szukać w Uniwersytecie Warszawskim. Po kongresie wiedeńskim 1815 r. Warszawa znalazła się w Cesarstwie Rosyjskim. Car Aleksander I został ukoronowany na króla Królestwa Polskiego. Z inicjatywy Stanisława Kostki Potockiego, który stał na czele Komisji Oświecenia Narodowego i Wyznań Religijnych (ówczesne ministerstwo), oraz Stanisława Staszica, car Aleksander I dekretem z 7/19 listopada 1816 r. powołał w Warszawie Królewski Uniwersytet Warszawski. Składał się on z pięciu wydziałów, wśród których pierwsze miejsce zajmował Wydział Teologiczny. Pierwszym rektorem Uniwersytetu, pełniącym tę funkcję aż do zawieszenia działalności uczelni, został duchowny rzymskokatolicki, ks. prof. Wojciech Anzelm Szweykowski, współtwórca Uniwersytetu, dziekan Wydziału Teologicznego.
W następstwie represji po Powstaniu Listopadowym 1830 r. Uniwersytet został w 1831r. zamknięty. Wykłady na Wydziale Teologicznym zawieszono już w 1823 r., a dla kandydatów do kapłaństwa car Aleksander I powołał Seminarium Główne, powiązane jednak z Uniwersytetem. W 1831 r. przestał istnieć także Wydział Teologiczny.
W 1835 r. w miejsce Seminarium Głównego car Mikołaj I erygował w Warszawie Akademię Duchowną Rzymsko-Katolicką, która w 1867 r. została przez władze carskie zamknięta, a profesorów i studentów przeniesiono do Akademii Duchownej do Petersburga, która funkcjonowała tam do wiosny 1918 r. W 1869 r. utworzony został w Warszawie Uniwersytet Cesarski z wykładowym językiem rosyjskim.
W 1915 r. Uniwersytet Warszawski wznowił działalność jako uczelnia polska. Od 1918 r. istnieje na nim Wydział Teologii Katolickiej, a kilka lat później powstał także Wydział Teologii Ewangelickiej. W latach 1927-1928 rektorem Uniwersytetu Warszawskiego był ks. Antoni Szlagowski, profesor Wydziału Teologicznego, późniejszy biskup sufragan warszawski.
W czasie okupacji niemieckiej, 1939-1945, wszystkie uczelnie wyższe w Polsce były zamknięte. W Warszawie zorganizowano jednak tajne nauczanie dla licznych studentów, w tym także dla kandydatów do kapłaństwa. W 1945 r. stali się oni studentami Wydziału Teologii Katolickiej, który rozpoczął działalność wraz z uruchomieniem Uniwersytetu Warszawskiego.
Niestety, ówczesny komunistyczny rząd nie chciał mieć wydziałów teologicznych na państwowych uniwersytetach. W 1954 r. z Uniwersytetu Warszawskiego i z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wydzielone zostały wydziały teologiczne i utworzona z nich została Akademia Teologii Katolickiej.
Był to szczytowy czas terroru stalinowskiego. Na warszawskich Bielanach, w północnej części miasta, znajdował się klasztor Marianów.
Księża marianie siłą zostali przesiedleni do klasztoru na terenie dawnych Prus Wschodnich (obecnie Mazury). W opuszczonym przez nich budynku o powierzchni 3000 m2 umieszczona została Akademia Teologii Katolickiej. Była to uczelnia państwowa, utworzona decyzją ówczesnej Rady Ministrów. Ponieważ zgodnie z prawem kanonicznym wydziały teologiczne powinny być utworzone lub zatwierdzone przez Stolicę Apostolską, powstanie nowej uczelni zostało źle przyjęte przez środowisko kościelne. Ks. Prymas Stefan Wyszyński, arcybiskup warszawski, w latach 1953-1956 przebywał w areszcie. Po odzyskaniu wolności nie zaakceptował uczelni od razu. Dopiero od 1960 r., za zgodą Stolicy Apostolskiej, respektował Akademię i uważał się za wielkiego kanclerza uczelni. Pełne prawa kościelne Akademia Teologii Katolickiej uzyskała w 1989 r. (dekret watykańskiej Kongregacji) i odtąd była uczelnią jednocześnie państwową i kościelną.
W 1954 r. Akademia Teologii Katolickiej była małą uczelnią, w której zatrudnionych było 60 nauczycieli akademickich i studiowało 415 studentów. Od początku istnienia miała trzy wydziały: Teologiczny, Prawa Kanonicznego i Filozofii Chrześcijańskiej. Komunistyczne państwo nie było zainteresowane rozwojem Akademii. Na studia wolno było przyjmować tylko bardzo małą liczbę studentów (numerus clausus). Dopiero w latach osiemdziesiątych XX wieku zwiększyła się liczba studentów. W 1987 r. z części Wydziału Teologicznego został utworzony Wydział Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych. Po przemianach 1989 r. nastąpił dalszy rozwój uczelni. Nie było już ograniczeń ze strony Ministerstwa co do liczby przyjmowanych studentów, zwiększyła się liczba profesorów, otwarte zostały nowe kierunki studiów. W ostatnim roku istnienia Akademii były w niej cztery wydziały i jeden instytut na prawach wydziału, dziewięć kierunków studiów (teologia, prawo kanoniczne, prawo, filozofia, psychologia, historia, historia sztuki, politologia, nauki o rodzinie), 295 nauczycieli akademickich i 8787 studentów.

 

II. Powstanie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i jego szczególny charakter

Szybki rozwój Akademii Teologii Katolickiej w dziewięćdziesiątych latach XX wieku rozbudził nadzieje na przekształcenie jej w uniwersytet. Nie było to łatwe i trwało kilka lat. Od 1 października 1999 r. istnieje w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest to państwowa uczelnia wyższa z trzema wydziałami kościelnymi: 1. Teologicznym, 2. Prawa Kanonicznego i 3. Filozofii Chrześcijańskiej. Podlegają one nie tylko Ministrowi Edukacji, lecz także Wielkiemu Kanclerzowi Uniwersytetu, którym jest każdorazowy arcybiskup warszawski. Każdy nauczyciel akademicki, który ma być zatrudniony na jednym z tych trzech wydziałów, musi otrzymać od Wielkiego Kanclerza zgodę na nauczanie (missio canonica). Dotyczy to nie tylko Wydziału Teologicznego, lecz wszystkich trzech wydziałów kościelnych.
Można jednak wymienić jeszcze inne cechy, które wskazują na szczególny charakter nowego uniwersytetu. Jest to państwowa uczelnia wyższa o inspiracji chrześcijańskiej, uczelnia ściśle związana z Kościołem katolickim. Statut Uniwersytetu zobowiązuje całą akademicką wspólnotę do pielęgnowania i rozwijania wartości ogólnoludzkich, chrześcijańskich i narodowych. Każdy nauczyciel akademicki i każdy student powinien być świadomy tych zadań. Na wydziałach niekościelnych nauczyciele akademiccy nie potrzebują od Wielkiego Kanclerza "missio canonica", ale rektor stara się także tam zatrudniać pracowników, którzy odpowiadają katolickiemu charakterowi Uniwersytetu lub przynajmniej nie występują publicznie przeciwko wierze katolickiej.
W polskich uczelniach wyższych połowa do dwóch trzecich nauczanych przedmiotów określona jest przez Ministerstwo Edukacji. Pozostałą część każda uczelnia może kształtować według swojego uznania. Tę możliwość wykorzystuje nasz uniwersytet do dalszego rozwoju i do podkreślenia szczególnego charakteru uczelni.
Każdy uniwersytet nie tylko kształci studentów, lecz także prowadzi badania naukowe. Nasi profesorowie przeprowadzają badania w różnych dziedzinach wiedzy. Często podejmują tematy, które mają związek z Kościołem. Także studenci przygotowujący pracę dyplomową mogą znaleźć temat, który wiąże się z religią.
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ma szczególny charakter, ponieważ swoje piętno odcisnęły na nim wiara i kultura katolicka. Dotyczy to wszystkich kierunków studiów. Oto kilka przykładów. Kierunek studiów: historia. W programie znajduje się nie tylko historia ogólna, lecz także historia Kościoła. Student poznaje historię ogólną, więcej miejsca poświęcając historii Kościoła. Kierunek studiów: politologia. Na tym kierunku przekazywana jest nie tylko wiedza o instytucjach politycznych, o Unii Europejskiej, lecz także katolicka nauka społeczna. To samo dotyczy socjologii. Jeśli ktoś studiuje filologię polską, musi poznać całą literaturę polską, ale religijne prądy w polskiej literaturze i historii są uwzględniane szerzej w naszym Uniwersytecie niż w innych uczelniach. Czy można w ten sposób kształtować także przyszłych prawników? Poznają oni nie tylko paragrafy różnych kodeksów, lecz także elementy prawa kanonicznego, etyki i katolickiej nauki społecznej. Powinni być przekonani, że prawo zawsze jest prawem, a sprawiedliwość jest wielką wartością. Oczywiście nie ma katolickiej matematyki, ale chodzi o to, by absolwenci tego kierunku w ich osobistym i zawodowym życiu postępowali uczciwie, zgodnie z sumieniem. Właśnie na tym Wydziale istnieje też możliwość łączenia nauki i wiary.

 

III. Teraźniejszość i przyszłość Uniwersytetu

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) szybko się rozwinął. Obecnie ma dziesięć wydziałów i trzydzieści dwa kierunki studiów. Są to:
1. Wydział Teologiczny
2. Wydział Prawa Kanonicznego.
3. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
4. Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
5. Wydział Prawa i Administracji
6. Wydział Nauk Humanistycznych
7. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
8. Wydział Nauk Pedagogicznych
9. Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
10. Wydział Studiów nad Rodziną

Na wszystkich kierunkach studiów można uzyskać licencjat i magisterium. Uniwersytet ma także prawo nadawania doktoratu w dwunastu dyscyplinach naukowych (teologia, prawo kanoniczne, prawo, filozofia, psychologia, historia, socjologia, nauki polityczne, literaturoznawstwo, pedagogika, fizyka, matematyka). Istnieje również możliwość uzyskania habilitacji w sześciu dyscyplinach naukowych (teologia, prawo kanoniczne, filozofia, psychologia, historia, socjologia).
Od 1999 roku działa jako Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW). Aktualnie uczelnia kształci ponad 16 000 tysięcy studentów na 32 kierunkach studiów. Studia prowadzone w systemie stacjonarnym (studia bezpłatne) i niestacjonarnym, zarówno na studiach jednolitych magisterskich, studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Do prowadzenia zajęć akademickich uniwersytet potrzebuje budynków, sal wykładowych, bibliotek, laboratoriów. Do roku 1999 Akademia miała tylko mały budynek o powierzchni 3000 m2 w dzielnicy Bielany.
Trzeba było wynajmować sale wykładowe. Od października 1999 r. Uniwersytet ma budynek o powierzchni 6000 m2. Od października 2004 r. Uniwersytet ma następny budynek o powierzchni 3000 m2. Został do niego przeniesiony m.in. rektorat i stołówka uniwersytecka.
W kompleksie trzech budynków odbywają się zajęcia dydaktyczne przede wszystkim dla studentów trzech wydziałów: Telogicznego, Prawa kanonicznego i Nauk Humanistycznych. Tutaj znajduje się także Biblioteka Główna, duża aula, liczne sale wykładowe i laboratoria.
Budowę nowych budynków sfinansowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zostały one wybudowane na gruncie kościelnym, który w kwietniu 2003r. ks. prymas kardynał Józef Glemp, arcybiskup warszawski, podarował Uniwersytetowi.

Od 1992 r. Akademia Teologii Katolickiej dzierżawiła w innej dzielnicy miasta, na Młocinach, budynek o powierzchni 2000 m2 na terenie, na którym jeszcze w latach osiemdziesiątych XX w. znajdowały się koszary. Po wielu pertraktacjach z władzami gminy, dzierżawie  i zakupie gruntów UKSW stał się właścicielem terenu o powierzchni 5,2 ha położonego pomiędzy ulicami: Żubrową, Balaton, Wóycickiego i Samogłoski. Tam właśnie powstał drugi kampus uczelni.

Na terenie kampusu na Młocinach znajduje się Budynek Auditorium Maximum (bud. 21) - najbardziej okazały i reprezentacyjny, składa się z czterech kondygnacji naziemnych i jednej podziemnej. Jego powierzchnia użytkowa wynosi ponad 3600 m².  Na parterze znajduje się aula mogąca zmieścić 600 osób a także sale internetowe, księgarnia, restauracja,  szatnie i pomieszczenia gospodarczo-administracyjne. Na pozostałych piętrach znajdują się m.in. dziekanat Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoły Nauk Ścisłych, sale dydaktyczno-wykładowe oraz pokoje profesorskie.
Największy budynek kampusu (bud. 23) mający sześć kondygnacji (w tym jedną podziemną) i prawie 5000 m2. powierzchni został oddany do użytku w 2009 r. W budynku tym mieszczą się dziekanaty oraz sale wykładowe Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych, Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej oraz Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku.
Na młocińskim kampusie znajduje się także Wydział Prawa i Administracji (bud. 17) oraz Wydział Nauk Pedagogicznych (bud. 15).
W kwietniu 2014 zostało oddane do użytku Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych - budynek ze specjalistycznymi laboratoriami dla studentów chemii, fizyki i biologii.


IV. Centralne miejsce: kościół uniwersytecki

Na życzenie profesorów i studentów, na terenie kampusu przy ul. Wóycickiego został wybudowany kościół pw. św. Józefa. Przedsięwzięcie to nie zostało sfinansowane ze środków państwowych, powstało dzięki hojności ofiarodawców. Kościół stoi w centralnym miejscu kampusu.


V. Kierunki studiów i specjalizacje
 

/sites/default/files/BIP-tabelka2.jpg

 

VI. Historia Wydziałów
 
Wydział Teologiczny

Wydział Teologiczny powstał w Warszawie w 1816 r. jako pierwszy z pięciu wydziałów utworzonego wówczas uniwersytetu. Jego kon- tynuacją od 1823 r. było Seminarium Główne, od 1835 r. Akademia Duchowna Rzymsko- -Katolicka, od 1867 r. Akademia Duchowna w Sankt Petersburgu. W latach 1918-1939 i 1945-1954 Wydział Teologiczny funkcjonował na Uniwersytecie Warszawskim, a w latach 1954-1999 w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.
Wydział Teologiczny prowadzi trzy kierunki studiów: "teologia", "dziennikarstwo i komunikacja społeczna", "religioznawstwo".
Instytut Teologii w Warszawie przyjmuje na studia na pięciu specjalnościach: teologii ogólnej, nauczycielsko-katechetycznej, turystyce krajów biblijnych, misjologii, edukacji medialnej i dziennikarstwa. Studium teologii dla świeckich trwa 5 lat, a dla kandydatów do kapłaństwa 6 lat (wraz z rokiem pastoralnym). Na studiach dziennych studiować można teologię w budynku głównym, ul. Dewajtis 5, oraz w kilku seminariach duchownych, a na studiach zaocznych w Warszawie i w punktach konsultacyjnych (Płock, Łódź, Tczew, Gdynia, Kalisz, Łomża).
Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa prowadzi studia na kierunku "dziennikarstwo i komunikacja społeczna", specjalności: dziennikarstwo ogólne, komunikacja medialno-kulturowa, komunikacja medialno-marketingowa (studia II stopnia).
Instytut Teologii Apostolstwa prowadzi w Ołtarzewie k. Warszawy zaoczne studia doktoranckie w zakresie teologii apostolstwa.
Studia doktoranckie prowadzone są w 12 sekcjach: Biblistyki, Teologii Fundamentalnej, Teologii Dogmatycznej, Teologii Moralnej, Teologii Duchowości, Teologii Ekumenicznej, Liturgiki, Homiletyki, Katechetyki, Teologii Pastoralnej, Misjologii, Religiologii, Teologii Środków Społecznego Przekazu.
W ramach czteroletnich studiów doktoranckich, po dwóch latach, studenci uzyskują kanoniczny licencjat teologii, a następnie mogą uzyskać doktorat teologii.
Wydział ma uprawnienia do habilitowania w zakresie teologii.
Badania naukowe prowadzone są w 66 katedrach.


Wydział Prawa Kanonicznego

Na najstarszych uniwersytetach obok teologii istniało zawsze studium prawa. Było to prawo kanoniczne oraz prawo rzymskie, które prze- kształciło się następnie w prawo cywilne. Wydział Prawa Kanonicznego utworzony został w 1954 r., wraz z powstaniem Akademii Teologii Katolickiej. Obecnie prowadzi studia magisterskie w dwóch sekcjach: kanonicznej oraz kanoniczno-cywilnej. Sekcja kanoniczna prowadzi także studia zaoczne. Wydział ma uprawnienia do doktoryzowania i habilitowania. Badania naukowe prowadzone są w 16 katedrach.


Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej powstał w 1954 r. w ATK. Obecnie ma trzy instytuty.
Instytut Filozofii prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku "filozofia". W Instytucie istnieje sześć sekcji, a w nich sześć specjalności: historia filozofii; filozofia bytu, Boga i religii; teoria poznania i filozofia języka; etyka; filozofia przyrody; logika i metodologia nauk.
Przez rok studia są wspólne, od drugiego roku rozpoczynają się specjalności.
W Instytucie Filozofii istnieje Studium Etyki, które prowadzi trzyletnie studia licencjackie z filozofii w zakresie etyki.
Instytut Psychologii prowadzi studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne na kierunku "psychologia". W Instytucie istnieje pięć sekcji, a w nich pięć specjalności: psychologia ogólna i metodologia badań psychologicznych; psychologia kliniczna i osobowości; psychologia rozwojowa, wychowawcza i rodziny; psychologia pracy i stresu; psychologia sądowa i penitencjarna, psychologia zdrowia i niepelnosprawności.
Przez dwa lata studia są wspólne, a od trzeciego roku rozpoczynają się specjalności. Kierunek studiów "psychologia" istnieje od 1992 r.
Instytut Ekologii i Bioetyki prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na kierunku "ochrona środowiska". W Instytucie istnieją cztery sekcje, a w nich cztery specjalności: humanistyczne podstawy ochrony środowiska, przyrodnicze podstawy ochrony środowiska, prawo i zarządzanie środowiskiem, technologie środowiskowe.
Przez dwa lata studia są wspólne, a od trzeciego roku rozpoczynają się specjalności.
Kierunek studiów "ochrona środowiska" istnieje od 2002r.
Studia doktoranckie prowadzone są przez cztery lata w zakresie filozofii i psychologii.
Wydział ma uprawnienia do habilitowania w zakresie filozofii i psychologii.
Badania naukowe prowadzone są w 38 katedrach.


Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych powstał w 1987r. w Akademii Teologii Katolickiej. Został wówczas wyodrębniony z Wydziału Teologicznego. Obecnie ma pięć Instytutów, prowadzących dziesięć kierunków studiów:

Instytut Nauk Historycznych prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na kierunku "historia" (dwie specjalności - historia i historia cywilizacji śródziemnomorskiej).                                                                                                                                                                                                                               Instytut Archeologii prowadzi studia stacjonarne I i II stopnia na kierunku archeologia.
Instytut Historii Sztuki prowadzi studia I i II stopnia na kierunku "historia sztuki" (stacjonarnie i niestacjonarnie) oraz "ochrona dóbr kultury i srodowiska" (stacjonarnie).
Instytut Politologii prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne I i I stopnia a na kierunkach: "politologia", "europeistyka", "bezpieczeństwo wewnetrzne".
Instytut Socjologii prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na kierunku "socjologia", "praca socjalna", "ekonomia".
Wydział ma uprawnienia do habilitowania w zakresie historii i socjologii.
 

Wydział Prawa i Administracji

Na najstarszych uniwersytetach obok teologii istniało zawsze studium prawa. Nie może go nie być w UKSW. Kierunek studiów "prawo" utworzony został w 1998 r. na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej. Z chwilą utworzenia UKSW, w 1999 r., powstał Wydział Prawa i Administracji.
Jako część UKSW kieruje się refleksją nad integralnym dziedzictwem ludzkiej wiedzy a także wiernością prawdzie oraz inspiracją chrześcijańską.

Na Wydziale zatrudnionych jest ponad 100 pracowników naukowo-dydaktycznych. Wśród nich są: Rzecznik Praw Obywatelskich, sędziowie sądów Unii Europejskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, członkowie Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, eksperci Sejmu, Senatu oraz Prezydenta RP, adwokaci, radcy prawni i prokurato­rzy, ambasadorzy, pracownicy urzędów centralnych w tym Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Sprawiedliwości.

Prowadzimy badania nad istotą i działaniem prawa w różnych jego dziedzinach, nad rolą i zadaniami współczesnej administracji zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym oraz nad stosunkami międzynarodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem Europy i USA.
Na szeroką skalę podejmujemy, w szczególności, badania nad europejskimi aspektami dziedzin prawa krajowego
i badania nad Unią Europejską.

Wydział oferuje wykształcenie wyższe, licencjackie i magisterskie, na kierunkach:
- Prawo
- Administracja
- Stosunki Międzynarodowe

Wszystkie kierunki studiów prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia prawnicze są jednolitymi, pięcioletnimi studiami magisterskimi. Administracja oraz Stosunki Międzynarodowe prowadzone są w formie studiów pierwszego oraz drugiego stopnia.

 

Wydział Nauk Humanistycznych

Wydział Nauk Humanistycznych istnieje od 1999 r. Prowadzi kształcenie na trzech kierunkach: "filologia polska" (specjalności: edytorska; nauczycielska; filmoznawcza; teatrologiczna; komunikacja językowa: media, reklama, PR; glottodydaktyczna) "filologia" (specjalność; filologia klasyczna), "kulturoznawstwo" (specjalności: filmoznawcza, tetrologiczna, sztuki plastyczne w kulturze, muzykoznawcza, zarządzanie kulturą, media w kulturze)

 
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych

Pełny uniwersytet powinien mieć także wydziały matematyczne i przyrodnicze. W ustawie powołującej UKSW zapisano, że będzie on kształcił i prowadził badania zwłaszcza w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych. Wkrótce jednak UKSW poszerzył zakres działalności o nauki matematyczne i przyrodnicze.

W 2000 r. powstał Wydział Matematyki z kierunkiem studiów "matematyka". W 2001 r., po włączeniu do UKSW Szkoły Nauk Ścisłych, utworzone zostały kierunki studiów "fizyka" i "chemia" oraz makrokierunek: "matematyka, fizyka, chemia". W 2002 r. powstał kierunek studiów: "informatyka i ekonometria".

Obecnie istnieją cztery kierunki studiów: chemia, fizyka, informatyka oraz matematyka.
Wydział ma uprawnienia do doktoryzowania z fizyki, stara się o uprawnienia do doktoryzowania z matematyki.

 

Wydział Nauk Pedagogicznych

Z dniem 01.09.2008 r. Instytut Pedagogiki im. Św. Jana Bosko na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW został przekształcony w Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Instytut Pedagogiki im św. Jana Bosko – wywodzi się z Salezjańskiego Instytutu Wychowania Chrześcijańskiego, działającego w ramach Papieskiego Wydziału Teologicznego – sekcja „Bobolanum” od 1988 r., a od 1995 r. w Światowej Federacji Uniwersytetów Salezjańskich (Istituzioni Universitarie Salesiane). Wydział prowadzi studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W programie studiów oprócz przedmiotów z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii znajdują też takie, które nadają studiom wymiar chrześcijański.

Studia pedagogiczne przygotowują do pracy w ośrodkach wychowawczych, w placówkach opieki specjalnej, poradniach, szkołach, ośrodkach penitencjarnych, domach pomocy społecznej, ośrodkach pomocy środowiskowej, stowarzyszeniach, fundacjach, organizacjach społecznych. Absolwenci przygotowywani są również do podejmowania instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych działań socjalnych, edukacyjnych oraz charytatywnych prowadzonych przez Kościół, parafię lub inne organizacje i stowarzyszenia.

Absolwent studiów pedagogicznych powinien cechować się dojrzałością i samodzielnością w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, edukacyjnych i społecznych, a także być animatorem działań na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny w środowisku lokalnym. W swojej pracy powinien zawsze odwoływać się do chrześcijańskiej zasady miłości bliźniego i niesienia pomocy potrzebującym.

 

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku został powołany 1 września 2009 roku. Prowadzi studia na kierunkach biologia i inżynieria środowiska. Studentom biologii oferujemy zdobycie szerokiej wiedzy i umiejętności z zakresu biologii człowieka, botaniki, zoologii oraz biologii molekularnej, genetyki i biotechnologii. Studentom kierunku inżynieria środowiska oferujemy, w dobie wielu zagrożeń  zarówno ze strony działalności eksploatacyjnej człowieka, jak i ze strony samej przyrody, zdobycie kompleksowej wiedzy o odpowiedzialnym i zrównoważonym zarządzaniu środowiskiem.

 

Wydział Studiów nad Rodziną

Wydział Studiów nad Rodziną UKSW jest jednostką naukową, która od 1975 roku (wcześniej jako Instytut Studiów nad Rodziną) prowadzi interdyscyplinarną działalność badawczą i dydaktyczną w zakresie problematyki rodzinnej.

Inicjatorem i założycielem Akademickiego Instytutu Studiów nad Rodziną był ks. abp prof. dr hab. Kazimierz Majdański. W Instytucie został wypracowany interdyscyplinarny system nauk o rodzinie będący pionierskim pomysłem w dziedzinie nauki.

Wiedza zdobyta na Wydziale Studiów nad Rodziną kwalifikuje absolwenta do prowadzenia zajęć w różnych typach szkół w zakresie przygotowania dzieci i młodzieży do życia małżeńskiego i rodzinnego oraz w placówkach oświatowych i wychowawczo-opiekuńczych prowadzonych przez instytucje państwowe i kościelne (Dz. U. z 2002, Nr 121, poz. 1037). Absolwent jako specjalista pracy z rodziną (Dz. U. z 2004, Nr 47, poz. 447) jest uprawniony do samodzielnego wykonywania zadań w centrach pomocy rodzinie w strukturach administracji gminnej, powiatowej i wojewódzkiej oraz jako doradca lub konsultant w poradniach małżeńskich i rodzinnych, a także jako społeczny kurator sądowy. Na podstawie posiadanej wiedzy ma również możliwość podejmowania naukowych interdyscyplinarnych prac badawczych nad małżeństwem i rodziną.

 
XIII. Biblioteka

Biblioteka istnieje od roku 1954, czyli od powstania Akademii Teologii Katolickiej. Dzieli się na Bibliotekę Główną i biblioteki wydziałowe. Biblioteka Główna mieści się w budynku głównym - ul. Dewajtis 5. Według stanu na 31.12.2003 r. Biblioteka miała 216 440 voluminów książek (w tym 2 inkabuły i 927 starodruków) oraz 41 332 voluminy czasopism. W bibliotece jest 1126 tytułów, w tym 656 tytułów czasopism polskich i 470 tytułów czasopism zagranicznych.
Biblioteka jest skomputeryzowana. W komputerowym katalogu 31.12.2003 r. były 69 303 opisy książek. Od roku 1992 wszystkie książki są w katalogu komputerowym.


 

Osoba odpowiedzialna: 
Iwona Bandych
Wprowadzający:
Michał Gardocki
Utworzono:
pon., 23/09/2013 - 12:23