Menu odnośników dodatkowych

Zaproszenie do składania ofert nr 01/POWER.U2/2018

Karty podstawowe

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia warsztatów dla studentów i studentek z zakresu "Mediacji pojednawczych w rodzinie" w ramach projektu pn „Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie”, Działanie Działania 3.5 "Kompleksowe  programy szkół wyższych", Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny).

 

Ofertę należy przesłać na adres e-mail:  relacje.profilaktyka@uksw.edu.pl lub przesłać/dostarczyć na adres: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, bud.14 pok. 1426, 01-938 Warszawa w terminie do dnia 05.12.2018 r. (do godz. 10.00), decyduje data wpływu

 

W załączeniu:

 1. Zapytanie ofertowe

 2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

 3. Życiorys – Załącznik nr 2

 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 3

 5. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 4

 6. Wzór umowy z Wykonawcą – Załącznik nr 5a, 5b

 7. Protokół odbioru przedmiotu umowy – Załącznik nr 6

 8. Wzór Protokołu wykonania zadań w ramach projektu – Załącznik nr 7

 

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

Osoba odpowiedzialna: 
Iwona Bandych
Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
wt., 27/11/2018 - 15:08