Menu odnośników dodatkowych

Wynik wyboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu przez Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18

Karty podstawowe

W odpowiedzi na zamieszczone w dniu 04.06.2018 r. ogłoszenie nr 12/CentIR/2018 o otwartym naborze na Partnera/Partnerów na stronie BIP UKSW do Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW wpłynęły, do dnia 26.06.2018  r. (do godz.12:00) następujące oferty:

 

Fundacja „Popieram Rodzinę”, ul. Skarbka z Gór 51G/5, 03-287 Warszawa

 

Po zapoznaniu się z ofertami Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Partnerów do projektu:

 

Fundacja „Popieram Rodzinę”, ul. Skarbka z Gór 51G/5, 03-287 Warszawa

 

Oferty spełniają wymagania formalne. Ocena merytoryczna ofert przeprowadzona została komisyjnie zgodnie z kryteriami wskazanymi w ogłoszeniu. Wybór Partnera odbył się w oparciu o przepisy Ustawy z dn.11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146 z późn. zm.).

 

Osoba odpowiedzialna: 
Iwona Bandych
Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
wt., 26/06/2018 - 14:22