Menu odnośników dodatkowych

Unieważnienie naboru na Partnera w ramach ogłoszenia nr 8/CentIR/2018

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jako wnioskodawca projektu pn. „Zarządzanie projektami w NGO i MSP” zaplanowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa III, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146 z późń. zm.), w dniu 20 czerwca 2018 r. unieważnia nabór na Partnera/-ów w celu przygotowania i realizacji projektu przez Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  w ramach konkursu otwartego nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 „Trzecia Misja Uczelni” dotyczący opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.

Osoba odpowiedzialna: 
Iwona Bandych
Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
śr., 20/06/2018 - 12:28