Menu odnośników dodatkowych

Wynik wyboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu pt. „Imigranci w parafii. Kultura przyjęcia” przez Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją – Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Karty podstawowe

Nabór odbywał się w ramach konkursu nr  POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18.

 

W odpowiedzi na zamieszczone w dniu 29.05.2018 r. ogłoszenie nr 5/CentIR/2018 o otwartym naborze na Partnera/Partnerów na stronie BIP UKSW do Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW wpłynęły, do dnia 19.06.2018  r. (do godz.14:00) następujące oferty:

 

Polskie Forum Migracyjne Fundacja, ul. Orła Białego 44 a, 05-080 Izabelin

 

Po zapoznaniu się z ofertami Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Partnerów do projektu:

 

Polskie Forum Migracyjne Fundacja, ul. Orła Białego 44 a, 05-080 Izabelin

 

Oferty spełniają wymagania formalne. Ocena merytoryczna ofert przeprowadzona została komisyjnie zgodnie z kryteriami wskazanymi w ogłoszeniu. Wybór Partnera odbył się w oparciu o przepisy Ustawy z dn.11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146 z późn. zm.).

 

Osoba odpowiedzialna: 
Iwona Bandych
Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
śr., 20/06/2018 - 11:59