Wynik wyboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu pt. „Szkoła rodziny” przez Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18

Karty podstawowe

W odpowiedzi na zamieszczone w dniu 23.05.2018 r. ogłoszenie nr 3/CentIR/2018 o otwartym naborze na Partnera/Partnerów na stronie BIP UKSW do Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW wpłynęły, do dnia 13.06.2018  r. (do godz.14:00) następujące oferty:

 

Dom Narodzin Świętej Rodziny Marianna Gołygowska, ul. Polna 28a/1, 05-092 Łomianki
Fundacja Ad Futurum, ul. Nowowiejska 12, 05-410 Józefów

 

Po zapoznaniu się z ofertami Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Partnerów do projektu:

 

Dom Narodzin Świętej Rodziny Marianna Gołygowska, ul. Polna 28a/1, 05-092 Łomianki
Fundacja Ad Futurum, ul. Nowowiejska 12, 05-410 Józefów

 

Oferty spełniają wymagania formalne. Ocena merytoryczna ofert przeprowadzona została komisyjnie zgodnie z kryteriami wskazanymi w ogłoszeniu. Wybór Partnera odbył się w oparciu o przepisy Ustawy z dn.11 lipca 2014 r. o zasadach real izacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146 z późn. zm.).

 

Osoba odpowiedzialna: 
Iwona Bandych
Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
czw., 14/06/2018 - 09:35