Menu odnośników dodatkowych

Ogłoszenie nr 1/CTI/2018 o otwartym naborze Partnera/-ów w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18

Karty podstawowe

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/-ów w celu przygotowania i realizacji projektu przez Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (CTI UKSW) w ramach konkursu Studia Dualne, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (dalej Uczelnia / UKSW), działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz.1146 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór na Partnera/-ów krajowych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu przez Centrum Technologii Informacyjnych UKSW oraz Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych i/lub Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych w ramach konkursu Studia Dualne Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

I. Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

 1. Nabór Partnera/-ów projektu dotyczy podmiotów spoza sektora finansów publicznych, który wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe oraz wspólnie z Uczelnią będzie uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz w realizacji projektu.
 2. Partnerem/-ami nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) oraz podmiot powiązany w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 7 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu.

II. Cel partnerstwa:

Udział Partnera/-ów w projekcie będzie polegał na wspólnym przygotowaniu i realizacji projektu mającego na celu opracowanie programów kształcenia i realizację studiów dualnych.

III. Planowane działania w ramach projektu:

Realizacja projektu przewiduje merytoryczne działania, związane z prowadzeniem studiów II stopnia i praktyk u pracodawcy obejmujących szeroko pojęte kwestie technologii informatycznych (dla jednego z partnerów) oraz cyberbezpieczeństwa (dla drugiego z partnerów).

Podmioty mogą zgłaszać się do jednego lub wielu działań jednocześnie.

IV. Minimalny zakres zadań przewidziany dla Partnera/-ów:

 1. Współpraca przy przygotowaniu projektu i przy wypełnianiu wniosku aplikacyjnego.
 2. Zaplanowanie i przeprowadzenie działań zgodnie z pkt III.
 3. Ostateczny zakres działań Partnera/-ów zostanie ustalony podczas wspólnego przygotowania projektu.
 4. Proponowane działania i ich realizacja muszą być zgodne z Regulaminem konkursu dostępnym na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-na...

V. Wymagania wobec Partnera/-ów:

 1. Doświadczenie w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze (działania o charakterze edukacji praktycznej - wykazanie realizacji projektów o różnych źródłach finansowania, lecz zgodnych z celem konkursu).
 2. Wniesienie do projektu zasobów ludzkich (w tym potencjału kadrowego zaangażowanego w realizację projektu), organizacyjnych, technicznych i finansowych (w tym możliwość wniesienia wkładu własnego finansowego, wskazanie zabezpieczeń finansowych itp. lub rzeczowego na poziomie wskazanym w regulaminie konkursu).

VI. Wymogi dotyczące ofert:

 1. Oferty składane przez potencjalnych Partnerów należy przygotować w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. Do Formularza ofertowego należy dołączyć:
 1. aktualny i poświadczony za zgodność z oryginałem odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu zgłaszającego i umocowanie osób go reprezentujących;
 2. statut (jeśli dotyczy);
 3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat) za ostatni zamknięty rok obrotowy;
 4. oświadczenie – Załącznik nr 2;

VII. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać osobiście od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 15.00 lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na Partnera/-ów krajowych w celu wspólnej realizacji projektu przez Centrum Technologii Informacyjnych UKSW oraz Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych i/lub Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych w ramach Działania 3.1 POWER, konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na adres:

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych UKSW

ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 24, pokój 208,

01- 938 Warszawa

 1. Nie będą przyjmowane oferty lub załączniki przesyłane drogą elektroniczną.
 2. Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r., oferty przyjmowane są przez okres 21 dni kalendarzowych od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej UKSW, tj. w terminie: od dnia 05.02.2018 r do dnia 26.02.2018 r do godz. 15:00 (decyduje data wpływu oferty do Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych UKSW).
 3. Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

VIII. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo:

 1. Negocjacji warunków realizacji działań z Partnerem.
 2. Unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 3. Zawieszenia naboru na każdym etapie.
 4. Wyboru jednego lub większej liczby Partnerów spośród zgłoszonych podmiotów.

IX. Kryteria wyboru oferty:

 1. Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.
 2. Oferty złożone po terminie lub na niewłaściwym formularzu, bez wszystkich wymaganych załączników, przez nieuprawniony podmiot zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 3. Oferty nieprawidłowe pod względem formalnym, nie będą poddane weryfikacji merytorycznej.
 4. Weryfikacja merytoryczna ofert dokonana zostanie z uwzględnieniem kryteriów opisanych w załączniku nr 3 – Kryteria oceny.
 5. Oferty zostaną odrzucone z powodów merytorycznych, jeżeli uzyskają łącznie ocenę  40 i mniej punktów.
 6. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie planuje wybrać w naborze co najmniej jeden i nie więcej niż dwa podmioty, które/–y zostaną/–ną zaproszone do negocjacji w celu doprecyzowania podziału i zakresu zadań w ramach przygotowywanego projektu oraz innych kwestii niezbędnych do zawarcia umowy o współpracy partnerskiej.
 7. Informacja dotycząca wyboru Partnera/-ów zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej UKSW w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru.

X. Postanowienia końcowe:

 1. W przypadku unieważnienia naboru Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności UKSW nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
 2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy o współpracy partnerskiej z wybranym w wyniku naboru partnerem, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dopuszcza możliwość zawarcia umowy o współpracy partnerskiej z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.
 3. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE.
 4. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Centrum Projektów Europejskich. Bezpośredni link do ogłoszenia o konkursie:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-na...

 1. Integralną częścią ogłoszenia są:

1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;

2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie;

3) Załącznik nr 3 – Kryteria oceny;

4) Załącznik nr 4 – Wzór umowy partnerskiej.

Osoba odpowiedzialna: 
Alicja Wysocka

Ogłoszenie 

Inne Ogłoszenia
Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pon., 05/02/2018 - 13:54