Wynik wyboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-014/17

Karty podstawowe

W odpowiedzi na zamieszczone w dniu 04.01.2018 r. ogłoszenie nr 1/CentIR/2018 o otwartym naborze na Partnera/Partnerów na stronie BIP UKSW do Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW wpłynęły, do dnia 26.01.2018  r. (do godz.10:00) następujące oferty:

1. Fundacja Pomóż Dorosnąć, ul. Warszawska 33/lok.10, 05-500 Piaseczno

Po zapoznaniu się z ofertami Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Partnera do projektu:

1. Fundacja Pomóż Dorosnąć, ul. Warszawska 33/lok.10, 05-500 Piaseczno

Oferta firmy EMC Piaseczno Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 39,05-500 Piaseczno, wpłynęła po terminie  w dniu 29.01.2018 r. o godz. 13:15 – oferta została odrzucona.

Oferta Fundacji Pomóż Dorosnąć spełnia wymagania formalne. Ocena merytoryczna ofert przeprowadzona została komisyjnie zgodnie z kryteriami wskazanymi w ogłoszeniu.
Wybór Partnera odbył się w oparciu o przepisy Ustawy z dn.11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146 z późn. zm.).

Osoba odpowiedzialna: 
Alicja Wysocka
Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
czw., 01/02/2018 - 14:27