Wynik wyboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-014/1

W odpowiedzi na zamieszczone w dniu 24.11.2017 r. ogłoszenie nr 5/CentIR/2017 o otwartym naborze na Partnera/Partnerów na stronie BIP UKSW do Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW wpłynęły, do dnia 19.12.2017  r. (do godz.10:00) następujące oferty:

  1. Medikar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

Po zapoznaniu się z ofertami Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Partnera do projektu:

  1. Medikar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Sielecka 22, 00-738 Warszawa

Oferty spełniają wymagania formalne. Ocena merytoryczna ofert przeprowadzona została komisyjnie zgodnie z kryteriami wskazanymi w ogłoszeniu.
Wybór Partnera odbył się w oparciu o przepisy Ustawy z dn.11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146 z późn. zm.).

Osoba odpowiedzialna: 
Alicja Wysocka
Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
czw., 21/12/2017 - 11:55